Договор публичной оферты


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг

 

Цей Договір, в якому одна сторона ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЛНЕСС БАР» в особі Директора Коваленко-Курової Юлії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, далі за текстом - Виконавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Публічний договір (договір публічної оферти) про надання послуг (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з Замовником, щодо надання послуг визначених в Договорі.

При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, будь-який Замовник приймає умови цього Договору про нижченаведене.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

  2. Фактом приєднання Замовника до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення Замовником будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема, заповнення та надсилання заявки на послугу, за формою, розміщеною на сайті, бронювання надання послуг, передоплати в повному розмірі послуг Виконавця.

  3. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовником на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

  4. Підписанням заяви-приєднання до Договору Замовник підтверджує володіння повним обсягом дієздатності, повного повідомлення інформації про послугу та її обсяг, факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

  5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям умов надання, цін на послуги та положень цього Договору.

  6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

  7. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін.

  8. Замовник надає згоду на обробку його персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

  9. В цьому Договорі поняття та терміни вживаються в наступному значенні:

   1. Публічний договір (Договір публічної оферти) — договір про надання послуг Виконавцем Замовнику, умови якого встановлюються однаковими для всіх споживачів, які відповідають встановленим вимогам та який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовнику до запропонованого договору вцілому. З умовами договору можна ознайомитися за місцем надання послуг Виконавцем або ж в мережі Інтернет за адресою: www.wellnessbar.com.ua.

   2. Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підписання письмових примірників Договору Сторонами.

   3. Послуги – діяльність Виконавця у сфері надання комфортного обслуговування Замовника, які включають в себе в тому числі, але не виключно, послуги з надання процедур з підтримки загального стану організму людини. Повний перелік послуг та їх вартість визначається в інформаційному повідомленні за місцем надання Послуг та в мережі інтернет за адресою https://wellnessbar.com.ua/nutridrips.

   4. Замовник - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка акцептувала даний Договір та відповідає вимогам, встановленим в Договорі.

   5. Строк надання послуг – визначений в годинах та хвилинах період надання послуги Виконавцем згідно умов даного Договору.

   6. Заява-приєднання - належно оформлена заявка Замовника (згідно заповненої на сайті форми до даного Договору) на отримання Послуг, що надається Виконавцем згідно умов даного Договору.

   7. Місце виконання договору – місцем фактичного здійснення господарської діяльності Виконавця з надання послуг, передбачених даним Договором.

Місце надання послуг м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, 6 поверх, Wellness Bar в 101 TOWER або за домовленістю.
Час надання послуг: щоденно з 9:00 до 21:00 

  1. Інші визначення та терміни, що вживаються в цьому Договорі, застосовуються в значенні, визначеному законодавством України.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. На умовах та в порядку, визначених цим Договором Виконавець надає Замовнику послугу, яка визначається відповідно до заяви-приєднання.

  2. Виконавець та Замовник підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

  3. Виконавець може надавати також інші послуги. Надання Послуг, не передбачених цим Договором, може здійснюватися Виконавцем за умови дотримання порядку, передбаченого чинним законодавством України.

  4. Виконавець має всі необхідні дозволи та ліцензії, необхідні для надання послуг за даним Договором.

Ліцензія на провадження медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров я, спортивна медицина, загальна практика – сімейна медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою – сестринська справа.

Наказ МОЗ України 23.08.2018 №1536

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  1. Виконавець зобов’язаний:

   1. інформувати Замовника про умови та порядок надання послуги, її вартість шляхом розміщення інформації за місцем надання Послуг;

   2. надавати послугу відповідно до умов даного Договору;

   3. виконувати умови даного Договору;

   4. у разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконання своїх обов’язків за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника;

   5. вживати будь-яких інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов’язань за Договором;

   6. здійснювати обробку персональних даних Замовника згідно визначеного законодавством порядку та не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов'язків за цим Договором, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

   7. вживати будь-яких інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов’язань за Договором.

 

 1. Виконавець має право:

  1. в односторонньому порядку зупинити або припинити надання послуг та припинити дію Договору у випадку порушення Замовником умов цього Договору та/або вимог законодавства України;

  2. отримати відшкодування збитків від Замовника у випадку ненадання послуги з вини Замовника;

  3. отримувати своєчасну плату від Замовника за користуванням предметом оренди;

  4. здійснювати обробку персональних даних Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, зокрема шляхом їх внесення до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України "Про захист персональних даних" на підставі згоди, наданої Замовником;

  5. всі інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

  1. Замовник зобов'язаний:

   1. ознайомитися з умовами надання Послуг, визначених даним Договором;

   2. надати Виконавцю запитувану повну та достовірну інформацію та документи, які необхідні виключно для надання послуг згідно умов даного Договору;

   3. своєчасно оплатити вартість Послуги в порядку та на умовах цього Договору;

   4. нести відповідальність за нанесення шкоди та збитків відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.

 

 1. Замовник має право:

  1. вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

  2. отримувати всю інформацію про Послуги, порядок і умови їх надання;

  3. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ

  1. Вартість надання Послуг за цим Договором визначаються, виходячи із тарифів, затверджених Виконавцем, які діють на момент укладання Договору. Загальна вартість послуг визначається шляхом їх відображення в акті приймання-передачі наданих Послуг.

  2. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України – гривні.

  3. Надання послуг здійснюється за попередньою оплатою 100% вартості послуг, шляхом перерахування Замовником грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Виконавця засобами платіжних систем.

  4. Моментом оплати вважається час зарахування коштів на рахунок Виконавця.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Виконавець несе відповідальність за невиконання чи неналежне надання послуг.

  2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне надання послуг, що спричинене ненаданням, несвоєчасним наданням, наданням в неповному обсязі необхідної інформації та документації чи наданням недостовірної інформації Замовником.

  3. Замовник несе відповідальність за надання Виконавцю недостовірної інформації, що спричинило порушення умов Договору.

  4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо таке невиконання виникло внаслідок непереборної сили (форс-мажорних обставин). У цьому разі одна Сторона повідомляє іншу про неможливість належно виконати зобов’язання протягом двох днів з моменту виникнення форс-мажорних обставин.

  5. Сторони зобов’язуються зберігати персональні дані та конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНІ)

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не мали змоги ані передбачити, ані запобігти їм розумними способами (форс-мажор).

  2. До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) відносяться події, на виникнення, строк та характер яких Сторони не можуть впливати. Такими обставинами можуть бути пожежі, стихійні лиха, аварії в електричних та телекомунікаційних мережах (обладнанні), катастрофи, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйки, заборона експорту та імпорту, прийняття органом державної влади або управління рішення, що унеможливлює виконання цього Договору належним чином (крім рішення, прийнятого у відношенні лише Сторони Договору), а також інші надзвичайні обставини, визнані такими в сучасній діловій практиці.

  3. Сторона, для якої стало неможливим виконання цього Договору внаслідок дії обставин непереборної сили або їх наслідків, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону в семиденний строк та надати документ, що підтверджує настання обставин форс-мажору. Достатнім підтвердженням дії форс-мажорних обставин (крім загальновідомих) є довідка Торгово-промислової палати чи рішення суду, а також інші документи, видані відповідними компетентними органами.

  4. Якщо Сторона, яка потерпіла від дії форс-мажорних обставин, своєчасно у встановленому порядку не повідомить іншу Сторону про виникнення вищезгаданих обставин, вона позбавляється права посилатися на них як на підставу для звільнення від відповідальності, крім випадків, коли власне ці обставини перешкоджали відправленню зазначеного повідомлення.

  5. У випадку якщо форс-мажорні обставини тривають більш ніж 30 (тридцять) календарних днів, будь-яка з Сторін має право розірвати цей Договір, повідомивши про це іншу Сторону за 15 (п’ятнадцять) календарних днів. При цьому оплаті підлягає обсяг послуг, який був фактично наданий Виконавцем.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Договір є публічним і діє до дати, обумовленої сторонами у порядку встановленому цим Договором так Актом приймання-передачі або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

  2. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

   1. за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 48 годин письмово повідомити про це іншу Сторону, а також провести взаєморозрахунки, виконати всі обов’язки встановлені Договором, в тому числі всі фінансові зобов’язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору;

   2. за рішенням суду;

   3. за взаємним погодженням Сторін;

   4. у випадках визначених даним Договором.

  3. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

  4. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами.

  5. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи умови надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи умови надання та отримання послуг за даним Договором, є дійсною.

  6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕЛЛНЕСС БАР"

Місцезнаходження: 02152, м.Київ, вул. Березняківська, буд. 6, кв. 117

п/р: 26000052650403 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 300711

Код ЄДРПОУ 42066467

Є платником єдиного податку за ставкою 5 %

тел. +380509703568

+380689712171